ත්‍රිකුණාමල දහම් පාසල් දරු-දැරියන් ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරිම සදහා වන ප්‍රතිඥාව