ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මාවතගම දහම් පාසල්