මාතර දහම් පාසල් දරු-දැරියන් විසින් ත්‍රිපිටකය ලෝක උරුමයක් කිරිම සදහා ප්‍රතිඥාව