ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් කොළඹ වරායේ බණ්ඩාරනායක ජැටියේ A521 නෞකාවේ පැවැත්වූ ධර්ම දේශනාව